ონლაინ განაცხადი
საერთო მონაცემები
კომპანიის წარმომადგენელი
* სახელი, გვარი:
* თანამდებობა:
* ტელეფონი:
  ელ. ფოსტა:
ზოგადი ინფორმაცია კომპანიის შესახებ
* კომპანიის დასახელება:
* იურიდიული ფორმა:
* საიდენტიფიკაციო კოდი:
* ინფორმაციის წყარო რომლის საშუალებით შეიტყვეთ კომპანია IBS-ის შესახებ:
BDO სოლუშენსის ვებ-გვერდი
* კომპანიის საქმიანობის სფერო:


* ქვემოთ მოცემულ ჩამონათვალში მიუთითეთ რა ტიპის პროდუქციის/მარაგის აღრიცხვა გსურთ:

* გაქვთ თუ არა ფილიალური სტრუქტურა:
დიახ
არა
ფილიალების რაოდენობა:
მიმდინარე პრობლემები
* ინფორმაცია ამჟამად გამოყენებული პროგრამული უზრუნველყოფის შესასხებ:
მენეჯერული აღრიცხვა

ბუღალტრული აღრიცხვა
ავტომატიზაციის საჭიროება და აღრიცხვიანობის ძირითადი პრობლემები:
მიმდინარე სააღრიცხვო პროგრამის მინუსები

პრობლემები, რომლებმაც განაპირობა ავტომატიზაციის საჭიროება
ავტომატიზაცია
* სასურველი პროგრამული პროდუქტი:

სამუშაო ადგილების რაოდენობა:
ინფორმაცია დანერგვის სასურველი ვადების შესახებ:
სისტემის ექსპლუატაციაში ჩაშვების მიახლოებითი თარიღი:
* მომავალ წინასაპროექტო შეხვედრაზე კომპანიის მხრიდან წარმოდგენილი პირ(ებ)ი:
სახელი, გვარი: თანამდებობა: